脱出パズル

1■■ 2■ 3■ 4■■ 5■■ 6■ 7■ 8■ 9■
■■ 左上 左下 上  下  4下 5上 右上 右下
6右→7右→1右→2下→3上→4左→5左→8左→6上→9左→
7下→1右

1■■ 2■ 3 ■ 4 ■ 5■■ 6■■ 7■
■■ 左 ■■ ■■ ■  ■  右
下  上  下  上
5右→3右→1下→4左→3上→4左→3上→1右→1右→4下→
4下→3左→3左→1上→1上→5左→5左→6下→6下→1右→
1右→5上→5上→6左→6左→1下

1■■ 2■ 3 ■ 4■ 5■■ 6■ 7■
■■ 左下■■ 中上   右上 6下
5左→5左→7下→6下→4右→7下→6下→7左→6下→3右→
1右→2上→2上→5上→7左→6左→7左→6左→3下→4下→
5右→7上→6左→7上→5左→3左→4下→1右→2右→4下→
7上→5上→6上→3左→1下

1■■ 2■ 3■ 4■■ 5■■ 6■ 7■ 8■■ 9■ 10■■
■■ 左上 左下 左上 左下 右上 右下 右上 ■  右下
9右→6右→7右→1右→2下→3上→4左→5左→8左→9上→
7右→6下→10左→7下→6右→1右→2右→3上→5上→10左→
10左→1下→2右→2右→3右→3右→4下→8左→2上→8左→
2左→9左→6上→6上→7上→7上→1右→3下→2下→3下→
2下→9左→6左→7上→1上

1■■ 2■■ 3■■ 4■ 5■■■ 6■
■■ 上  下  ■
3左→4右→2右→4右→2右→1上→2下→3上→6左→6左→
5下→2下→1右→1右→3上→2左→2左→3上→5上→6右→
2下→5左→4下→4下→1右→5左→4左→5上→2上→6左→
4左→1下

1■■ 2■ 3■ 4■■ 5■■ 6■
■■ 上 下  ■■  ■■ ■
上   下
2右→6下→4右→2右→1上→2下→4左→5左→5左→2下→
4下→6上→6上→4右→1右→4下→1右→1右→2上→2上→
4左→6下→6下→1右→2右→4上→4左→4上→6左→6左→1下

1■■ 2■ 3 ■ 4 ■ 5■ 6 ■
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
左  左上 中央 右  右下
2下→2右→5右→6右→4右→2右→3右→1下→1下→1下→
3左→3左→5左→5左→4上→2上→4右→5右→2上→1右→
1右→3下→3下→2左→2左→5左→4左→5左→4左→6上→
6上→1右→1右→6上→1上

10

11

1■■ 2■ 3■■ 4■ 5■■ 6■
■■ ■■      ■ ■
2左→4左→6右→3下→1右→3下→4右→2上→3左→3左→
4右→4上→6左→6左→4下→4下→5下→5下→1右→1右→
2上→6上→4左→6上→4上→4左→4左→5左→5左→1下

12

1■■ 2 ■ 3 ■ 4■■ 5■■■ 6■
■■ ■■■ ■■  ■  ■  ■■
4右→2右→4右→2右→3下→3左→6左→4上→2右→6上→
3右→1下→3右→1下→6左→5左→6左→5左→3上→2左→
4下→3右→1右→3上→3右→4上→2右→1右→6下→5左→
1上→2左→2左→2左→1下→3左→3左→4上→1右→4上→1右

13

1■■2■ 3■■ 4■ 5■■ 6■■ 7■ 8 ■■ 9■
■■ 上 上  下 下   ■■ ■ ■■  右

5下→5左→7左→8左→9下→9下→8右→5右→4下→1下→
8上→5右→5右→7下→3下→2右→2右→3右→1上→1上→
4上→4上→7左→3下→2下→2右→1右→4上→7左→3左→
2下→3下→1下→3下→1下→6左→6左→6左→2上→2上→
8上→8上→1右→1右→1右

14

1■■ 2 ■ 3■■ 4■ 5■ 6■■ 7 ■ 8■
■■ ■■ 上  左 ■ 下  ■■ 右
■      ■    ■
左          右
2左→4下→4下→3右→1右→6右→5下→8右→7下→3右→
1右→2上→2上→4左→4左→5左→5左→7左→7下→3下→
7左→3下→1右→1右→6左→7上→6左→8左→8左→3下→
1下→3下→1下

15

1■■2■ 3■■ 4■■ 5■  6 ■ 7■ 8■
■■     ■  ■■ ■■■ ■ ■
■  上 下

2右→4下→2右→1上→2右→2右→3上→4上→5左→5左→
6左→6下→4下→7下→2右→7左→7上→8上→8上→6右→
4下→1右→1右→3上→3上→4左→6左→7下→8下→8下→
7右→1右→3右→4上→4左→6左→1下→3右→4上→8左→
7下→7下→1右→6上→6左→8左→7左→8左→7左→1下

16

1■■ 2■ 3■■ 4■■ 5 ■ 6 ■
■■ ■ 上  下  ■■■ ■■■
■  ■
左  右
2下→2下→1左→3右→1上→2上→4左→5左→5上→4右→
4右→4右→5下→6下→3右→1右→2上→3右→1右→5左→
4左→6下→1下→3左→3左→3左→3左→1上→1右→1右→
3右→2上→3右→5上→4左→5右→2下→2下→2下→5左→
5上→2上→4左→6左→1下→6左→1下

17

1■■ 2■■ 3■■ 4 ■ 5■ 6■ 7■ 8■
■■ 上  下  ■■■ ■ ■ ■ ■
■  上 左下 ■ 右下
3右→3右→2下→4左→5左→6上→3右→4下→5左→6上→
6上→6左→7左→8上→3右→4右→2上→2上→4左→3左→
6下→8下→7右→6右→5右→1右→6下→5右→1右→2上→
2上→4左→3左→4上→3左→3左→6下→5下→6左→5下→
6左→5左→7左→7下→7下→1右→1右→5上→5上→5左→
7左→1下→7上→7上→8左→8左→1下

18

1■■ 2■■ 3■ 4■■■ 5■ 6 ■ 7■■ 8■■
■■ 上     ■  ■■ ■■■  ■ 下
2右→1上→3上→5左→5左→5上→8左→8左→8左→6下→
4下→7下→2右→1右→2右→1右→3上→3上→4左→7下→
2下→8左→6左→7下→2下→1右→1右→3右→3右→4上→
2左→4左→2左→4上→2上→5上→7上→7左→8上→6左→
7左→1下→1下

19

1■■ 2■■ 3 ■ 4■ 5■■ 6 ■ 7■■
■■ ■  ■■ ■■ 上  ■■ 下
■       ■
左       右
4左→3下→2下→5左→5左→5左→5左→2上→2右→2右→
3上→3上→4右→1下→4上→5下→7左→7左→7左→7左→
4下→4右→4右→7右→7右→1下→5下→3左→2左→6上→
4上→7右→1右→7右→1右→5下→3左→1上→7左→7左→
4下→6下→2右→7左→7左→1下→3右→3右→5上→5上→
5上→7上→7上→1左→1左→3下→3下→2左→2左→2下→
5右→5右→5右→5右→2上→2左→2左→3上→1右→3上→
3左→4左→4上→5左→6上→4上→1右→1右→1右→7下→
3下→5左→7下→3左→4左→4下→6左→7右→7右→3下→
2下→5左→6左→1上

20

1■■ 2■■ 3 ■ 4■ 5■ 6 ■ 7■■
■■  ■■ ■■ 下 上 ■■
■     ■
6右→3右→1下→2左→3上→4右→4右→4右→3下→4右→
5下→5右→2右→1上→3左→6下→5右→2右→2下→7左→
5上→7左→7左→7左→2上→2右→3右→1下→7下→7右→
7右→1上→1上→3左→3左→7下→2左→6上→7下→7下→
7右→3右→3上→7左→6下→2右→3右→1下→1下→1下→
3左→3上→3左→2左→5左→6上→4上→7上→7上→1右→
1右→3下→2左→3下→2左→5左→6上→1右→4上→1右→
7下→6左→4上→1上

コメント!

 1. 書いてある

 2. 書いてある攻略方法の見方が分からない

 3. 脱出パズルの攻略方法の説明の読み方を教えてください